Logo
Loading...

Regulamin

Regulamin zakupu biletów w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku (ważny od 1.04.2023 r.)

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zakupu biletów w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku, zwany dalej Regulaminem, określa zasady zakupu biletów, w tym biletów on-line w Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku z siedzibą w Rybniku (44-273) przy ul. Ignacego Mościckiego 3, zarejestrowanej w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Rybnik pod numerem 8/99, o numerze NIP 6422653242, numerze REGON 276702248.

2. Używane w treści Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

a) Kopalnia - Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku,
b) Bilet - potwierdzenie umowy zawartej przez Kopalnię i Zamawiającego, zapewniającej mu prawo do skorzystania z oferty Kopalni,
c) Kasa - stanowisko kasowe na terenie Kopalni, w której Zamawiający może zakupić bilet,
d) Zamawiający - osoba dokonująca zakupu biletu za pośrednictwem serwisu internetowego lub w kasie,
e) Zwiedzający lub Klient - osoba fizyczna, która korzysta z oferty Kopalni,
f) Serwis internetowy - strona internetowa Kopalni, za pośrednictwem której Zamawiający może zakupić bilet o adresie: https://kopalniaignacy.pl lub https://bilety.kopalniaignacy.pl,
e) Dowód zakupu - bilet lub inny dokument potwierdzający zakup biletu, w szczególności potwierdzenie e-mail lub paragon

 § 2. Warunki ogólne

1. Zwiedzanie Kopalni oraz udział w wydarzeniach odbywających się na terenie Kopalni są odpłatne i realizowane na podstawie biletu.

2. Przed przystąpieniem do zakupu biletu Zamawiający zapoznaje się z treścią Regulaminu. Akceptacja postanowień Regulaminu jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu biletów. Regulamin dostępny jest w serwisie internetowym Kopalni oraz w kasie.

3. Pula dostępnych biletów jest ograniczona na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz regulaminów porządkowych obowiązujących w Kopalni.

4. Wysokość opłat za bilety określa cennik dostępny w kasie Kopalni oraz w serwisie internetowym. Podane w cenniku ceny są cenami brutto (z VAT) wyrażonymi w złotych (PLN).

5. Bilety podlegają kontroli przez pracownika obsługi Kopalni w punkcie recepcyjnym lub innym wyznaczonym miejscu na terenie Kopalni.

6. Kopalnia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Regulaminu w serwisie internetowym Kopalni.

 § 3. Rodzaje i ceny biletów oraz rabaty

1. Oferta Kopalni dostosowana jest do zwiedzania indywidualnego i grupowego oraz dostępna jest w wariancie biletu łączonego (bilet wstępu na wszystkie atrakcje Kopalni) lub w wariancie biletu indywidualnego (bilet wstępu na wybraną atrakcję Kopalni).

2. Ceny biletów uprawniających do skorzystania z oferty Kopalni określa cennik stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Bilet normalny przysługuje osobie, która nie jest uprawniona do zniżki na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Bilet ulgowy przysługuje osobom od 3 do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub karty EURO 26:

a) uczniom szkół systemu oświaty, studentom oraz doktorantom,
b) uczniom szkół, studentom oraz doktorantom będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
c) uczniom szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
d) uczniom szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
e) uczniom sekcji polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia,
f) uczniom szkół europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. pobierającym naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia,
e) nauczycielom:
- szkół i placówek systemu oświaty, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich,
- szkół działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
- szkół prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą, zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
- uczącym języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, sekcjach polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r.,
f) posiadaczom legitymacji Honorowego Dawcy Krwi lub odznaki „Zasłużony Dawca Przeszczepu”,
g) licencjonowanym przewodnikom,
h) osobom z niepełnosprawnością na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

5. Bilet ulgowy przysługuje także:

a) seniorom od 65 roku życia na podstawie dokumentu ze zdjęciem (dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy),
b) seniorom-mieszkańcom Miasta Rybnika od 60 roku życia na podstawie dokumentu poświadczającego zamieszkanie w Rybniku lub Ogólnopolskiej Karty Seniora - Miasta Rybnika,
c) posiadaczowi elektronicznego Certyfikatu Patrona Zabytkowej Kopalni Ignacy, który można uzyskać za pośrednictwem serwisu internetowego patronite.pl.

6. Bilet Rodzinny 2+2 przysługuje osobie, która korzysta z oferty Kopalni wraz z innymi członkami rodziny, tj. dwóm opiekunom i dwóm podopiecznym. W takim przypadku Zamawiający musi zakupić 4 bilety rodzinne.

7. Bilet z Kartą Dużej Rodziny przysługuje osobie, która posiada Kartę Dużej Rodziny. Skorzystanie z oferty Kopalni na podstawie biletu z Kartą Dużej Rodziny jest możliwe po okazaniu Karty Dużej Rodziny pracownikowi Kopalni podczas zakupu biletu w kasie lub podczas kontroli biletu.

8. Bilet specjalny przysługuje:

a) dziecku do 3. roku życia,
b) opiekunowi grupy zorganizowanej - wycieczki, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki,
c) przewodnikowi i/lub pilotowi grupy zorganizowanej za okazaniem uprawnień, jeśli ww. osoba występuje w roli przewodnika lub pilota danej grupy,
d) opiekunowi osoby z niepełnosprawnością.

9. Bilet specjalny przysługuje także Klientowi w szczególnych przypadkach związanych z obsługą kontrahentów, instytucji partnerskich i innych podmiotów współpracujących z Kopalnią. Bilet wydaje się na podstawie decyzji Dyrektora Kopalni. Wszelkie inne przypadki nie ujęte wyżej wymagają pisemnej zgody Dyrektora i są rozpatrywane na podstawie pisemnej prośby instytucji/organizacji ubiegającej się o wstęp na podstawie biletu specjalnego. Dopuszcza się również zamiennie wydawanie zgody na wydanie biletów specjalnych na podstawie stosownych zapisów umów lub porozumień, których Stroną jest Kopalnia, bądź na podstawie stosownego zarządzenia Dyrektora Kopalni.

10. Kupon specjalny upoważniający do skorzystania z oferty Kopalni bez opłat przysługuje osobie, która odbywa wizytę studyjną w Kopalni za zgodą Dyrektora Kopalni.

11. W przypadku wydarzeń specjalnych, w tym wystaw czasowych, warsztatów, lekcji muzealnych, koncertów, itp. każdorazowo ustala się odrębny cennik, który podawany jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej Kopalni.

12. Na ceny określone w cenniku udziela się rabatów zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 2 do Regulaminu lub na podstawie odrębnego zarządzenia dyrektora Kopalni.

13. Rabat „Na ostatni moment” w wysokości 50% udzielany jest na zakup biletu łączonego w ostatniej godzinie zwiedzania Kopalni. Klient otrzymuje wówczas kupon rabatowy uprawniający do skorzystania z rabatu w wysokości 50% na zakup biletu łączonego przy kolejnej wizycie w Kopalni.

14. Rabat „-50%” w wysokości 50% udzielany jest na zakup biletu łączonego na podstawie kuponu rabatowego. Rabat udzielany jest również dla terminu, w którym wyłączono dostępność wystawy „Wiek Pary” w nadszybiu Szybu Kościuszko. W sytuacji, o której mowa w zdaniu drugim, Klient otrzymuje kupon rabatowy uprawniający do skorzystania z rabatu w wysokości 50% na zakup biletu łączonego przy kolejnej wizycie w Kopalni.

15. Rabat „-20%” udzielany jest na zakup biletu w wariancie biletu łączonego normalnego lub ulgowego oraz w wariancie biletu indywidualnego normalnego lub ulgowego na podstawie ważnej Rybnickiej Karty Mieszkańca „Rybka”.

16. Rabat „-10% udzielany Zamawiającemu w przypadku zakupu co najmniej 40 biletów łączonych, a rabat „-5% dla zakupu co najmniej 20 biletów łączonych.

17. Rabaty, o których mowa w ust. 13-16, nie łączą się.

 § 4. Zasady sprzedaży biletów w serwisie internetowym Kopalni

1. Serwis internetowy Kopalni umożliwia zakup wybranych biletów z oferty Kopalni.

2. Proces zakupu biletów w serwisie internetowym polega na wypełnieniu przez Zamawiającego formularza elektronicznego i składa się z następujących etapów:

1) Wybór wydarzenia,
2) Wybór terminu (daty i/lub godziny wydarzenia),
3) Wybór rodzaju i ilości biletów,
4) Podsumowanie wybranych biletów (Koszyk) z możliwością zastosowania kodu rabatowego,
5) Rejestracja lub kontynuacja zakupów bez rejestracji, przy czym aby dokonać zakupu należy podać przynajmniej imię, nazwisko oraz adres e-mail,
6) Wybór opcji zakupu z fakturą VAT,
7) Podsumowanie zakupu z obowiązkiem zapłaty,
8) Potwierdzenie z numerem zamówienia oraz przejście do płatności on-line.

3. Zapłaty za bilety Zamawiający dokonuje za pośrednictwem platformy „Fiserv Polska S. A.” z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100. Po dokonaniu płatności Zamawiający otrzyma informację zwrotną na temat statusu swojej płatności: (potwierdzenie transakcji).

4. Płatności za bilety obsługiwane są wyłącznie przez Fiserv Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 100, za pośrednictwem portalu internetowego www.polcard.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany e-mailowo przez operatora płatności - Firmę Fiserv Polska S. A., właściciela portalu www.polcard.pl. W przypadku braku zwrotu płatności należy skontaktować się bezpośrednio z właścicielem portalu pod adresem e-mail: akceptanci@polcard.pl, listownie: Fiserv Polska S.A., 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 100 lub telefonicznie: Biuro Obsługi Klienta: tel. 022 515 30 05.

5. Przy zakupie biletów online, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej i BLIK.

6. Niezwłocznie po dokonaniu zamówienia biletów Zamawiający na adres poczty elektronicznej otrzyma potwierdzenie dokonania Zamówienia ze wskazaniem numeru zamówienia, liczbą zamówionych biletów, nazwą i rodzajem biletów, datą i godziną zwiedzania oraz wartością zamówionych biletów.

7. Okres ważności całego zamówienia bez dokonania zapłaty wynosi 60 minut.

8. Zapłata niepotwierdzona przez Bank Zamawiającego po upływie 60 minut od momentu złożenia zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości e-mailowej.

9. Po opłaceniu zakupu on-line i zaksięgowaniu płatności bilet zostanie przesłany na podany adres e-mail w formie pliku PDF. Zamawiający zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności i zgodności biletu z zamówieniem.

10. Zamawiający, który zakupił w serwisie internetowym bilety uprawniające do ulgi, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki obsłudze Kopalni podczas kontroli.

11. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do skorzystania ze wskazanej na bilecie oferty Kopalni oraz nie podlegają zwrotowi.

12. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet, czytnik e-książek podlega weryfikacji przed wejściem na wystawę. Zamawiający ma obowiązek posiadania na urządzeniu oprogramowania pozwalającego prawidłowo wyświetlać pliki PDF.

13. Kopalnia zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na wystawę w przypadku, gdy bilet jest zniszczony lub nieczytelny, a weryfikacja kodu kreskowego jest niemożliwa.

14. W serwisie internetowym zakup ostatnich biletów możliwy jest na 1 godzinę przed końcem pracy Kopalni w danym dniu.

15. Zakupu biletu może dokonać osoba powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

16. Zamawiający, przy zakupie biletów online zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych, jak również nieprzesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.

§ 5. Zasady sprzedaży biletów w kasie biletowej

1. W kasie biletowej możliwy jest zakup wszystkich biletów z oferty Kopalni.

2. Bilety sprzedawane są w kasie biletowej w godzinach pracy Kopalni lub w godzinach organizacji wydarzeń specjalnych.

3. Kasa Kopalni przyjmuje płatności w złotych (PLN) oraz akceptuje karty płatnicze.

4. Przed rozpoczęciem zakupu biletu w kasie biletowej Zamawiający ma obowiązek obsługę Kopalni poinformować o konieczności wystawienia faktury VAT.

§ 6. Zasady rezerwacji biletów

1. Dokonywanie rezerwacji biletów w celu skorzystania z oferty Kopalni i/lub udziału w wydarzeniach, w tym wydarzeniach specjalnych, możliwe jest telefonicznie lub elektronicznie, kierując zapytanie na adres e-mail: rezerwacje@kopalniaignacy.pl.

2. Kopalnia potwierdza przyjęcie rezerwacji za pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres e-mail Zamawiającego. Rezerwacja potwierdzona w ten sposób uznawana jest za obowiązującą. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość potwierdzania rezerwacji w inny sposób niż za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.

3. Każdorazowo numery telefonów służące do dokonywania rezerwacji będą podawane w serwisie internetowym Kopalni i/lub stronach Kopalni w mediach społecznościowych.

4. Rezerwacja biletów możliwa jest jedynie w terminach podanych przez obsługę Kopalni.

5. Kopalnia zastrzega sobie prawo do odwołania już potwierdzonej rezerwacji, w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych, zewnętrznych okoliczności niezależnych od woli Kopalni, niemożliwych do przewidzenia, których nie można było zapobiec pomimo zachowania należytej staranności, a w szczególności dotyczących klęski żywiołowej, konfliktu zbrojnego, aktu władzy i administracji państwowej, konfliktu w zakładach pracy, zakłócenia w systemach transportu, energetyki lub zaopatrzenia, protestu społeczności lokalnej („Siła Wyższa”).

§ 7. Reklamacje

1. Zamawiający lub klient może złożyć reklamację dotyczącą zakupu biletów lub jakości usług świadczonych przez Kopalnię, kierując reklamację na adres e-mail: kontakt@kopalniaignacy.pl lub pisemnie na adres siedziby Kopalni w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją.

2. W reklamacji Zamawiający lub Klient powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr faktury lub paragonu (jeśli reklamacja dotyczy zakupu biletu) oraz przyczynę reklamacji, przy czym Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.

3. Kopalnia nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego lub Klienta.

4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Kopalnię w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia rejestracji reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Kopalnia poinformuje Zamawiającego lub Klienta na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w reklamacji.

5. Rozpatrzenie reklamacji przez Kopalnię nie wyłącza prawa Zamawiającego lub Klienta do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

§ 8. Zwrot biletów

1. Bilety zakupione w serwisie internetowym lub kasie nie podlegają zwrotowi ani wymianie z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy zwiedzanie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Kopalni, Kopalnia przyjmować będzie zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. Kwota zwrotu jest równowartością ceny zakupionego biletu.

§ 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Kopalnia realizuje obowiązek informacyjny wobec Użytkowników w niniejszym Regulaminie oraz w serwisie internetowym.

2. Administratorem Pana/i Danych jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku z siedzibą: ul. Ignacego Mościckiego 3, 44-273 Rybnik. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej e-mail: daneosobowe@kopalniaignacy.pl.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:

1) w celu realizacji umowy tj. zakupu usługi bądź towaru w tym realizacji transakcji płatniczej, płatności internetowej - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
2) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym wystawiania i przechowywania faktur, ksiąg rachunkowych oraz dokumentów księgowych (finansowych) dotyczących umowy zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami oraz w celu archiwizacji dokumentacji - zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO,
3) w celu obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń (jeżeli takie nastąpią) w związku z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i c RODO w szczególności w związku z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: operator pocztowy, dostawca systemów informatycznych i usług IT, operator płatności internetowych (Fiserv Polska S.A. - krajowa instytucja płatnicza wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem IP8/2013, instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa oraz instytucje na mocy wiążących umów (np. w celu rozliczenia środków publicznych). W szczególnych przypadkach np. gdy będziemy zobowiązani zwrócić Państwu pobraną opłatę na konto bankowe odbiorca danych będzie bank (w zakresie prowadzonego rozliczenia transakcji).

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa ( m. in. prawa podatkowego) zgodnie z art. 112 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 70 §1 Ordynacji podatkowej (5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku) oraz okres konieczny do obrony przed roszczeniami lub dochodzeniem roszczeń (jeżeli takie nastąpią) w związku z zawartą umową.

6. Może Pan/Pani żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych oraz mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać zależeć będzie m. in. od podstawy prawnej oraz celu ich przetwarzania.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w tym do wystawienia faktury. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i wystawienie ww. faktury.

9. W oparciu o udostępnione dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Bilety zakupione w Kasie Kopalni oraz online nie mogą być kopiowane lub modyfikowane.

2. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów.

3. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania serwisu internetowego zakupu biletów online, Zamawiający powinien niezwłocznie skontaktować się z Kopalnią.

5. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Zamawiającego.